Parsha (Yiddish)

by Rabbi Y. M. Kantor
pereksh sh Bereshis 1985 - בראשית תשמ׳ו 30:1021.7 Mb
pereksh sh Bereshis 2008 - בראשית תשז׳ט 30:1021.7 Mb
pereksh sh Noach 1985 - נח תשמ׳ו 25:5418.6 Mb
pereksh sh Noach 1999 - נח תשס 28:5420.8 Mb
pereksh sh Lech Lecha 1999 - לך לך תשס 27:3919.9 Mb
pereksh sh Lech Lecha 2008 - לך לך תשז׳ט 29:1521.0 Mb
pereksh sh Vayera 1987 - וירא תשמ׳ז 34:2724.8 Mb
pereksh sh Vayera 1997 - וירא תשנ׳ח I 1 of 2 26:1718.9 Mb
pereksh sh Vayera 1997 - וירא תשנ׳ח I 2 of 2 29:2821.2 Mb
pereksh sh Chayei Sara 1997 - חיי שרה תשנ׳ח 25:0818.1 Mb
pereksh sh Toldos 1997 - תולדות תשנ׳ח 27:2819.7 Mb
pereksh sh Toldos 1998 - תולדות תשנ׳ט 23:3416.9 Mb
pereksh sh Vayetzei 1998 - ויצא תשנ׳ט 28:0420.2 Mb
pereksh sh Vayetzei 2001 - ויצא תשס'ב 27:3719.8 Mb
pereksh sh Vayishlach 1987 - וישלח תשמ׳ז 22:1516.0 Mb
pereksh sh Vayishlach 2001 - וישלח תשס'ב 24:0217.3 Mb
pereksh sh Vayeshev 1997 - וישב תשנ׳ח 26:3919.1 Mb
pereksh sh Miketz - מקץ 31:2822.6 Mb
pereksh sh Vayigash 1997,98 - ויגש תשנ׳ח 31:1922.5 Mb
pereksh sh Vayigash 2001 - ויגש תשס׳ב 24:4517.8 Mb
pereksh sh Vayechi 1999 - ויחי תשנ׳ט 24:2517.5 Mb
pereksh sh Vayechi 2001 - ויחי תשס׳ב 29:0420.9 Mb